Наверх
 • 0 (312) 620921

Краудсорсинг

Мамлекеттик жана ишкердик ортосундагы кызматташтык

Башталыш мөөнөтү 20-04-2013

Бүтүү мөөнөтү 15-06-2013

Урматтуу Кыргызстандыктар!

Прогрессивдүү Демилгелер Фонду Улуттук краудсорсинг-платформасына“Кызматташтык Стратегиясы-2020. Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык”темасы боюнчасунуштар жыйнагын (Коомдук документ) даярдоо үчүн эксперт чөйрөсүндөгү жана илим жаатындагы адамдардан, бизнес уюмдарынын өкүлдөрүнөн жана компетенттүү жарандардан идея жана сунуштарды күтөт.

Бул тема боюнча коомдук документти иштеп чыгуудагы процесске ылайык шарттарды түзүп берүү үчүн 6 000 доллар америкалык акчасы бөлүндү.

            Жумушчу топ –  эң мыкты краудсорсерлер, чакырылган специалист жана эксперттер, юристтер жумушчу топту түзүшөт.Жумушчу топтун негизгимилдетибелгиленген тема боюнчакоомдукдокументтииштепчыгуу.

Краудсорсинг-платформасынын катышуучуларына, жарандарыбызга, юристтерге чакырылган специалист жана эксперттерге маанилүү маалымат:

!Бул тема төрт бөлүктөн түрат:

1.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык

2.      Чет өлкөлөрдүн дүйнөлүк тажрыйбасы жана практикасы

3.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн конкреттүү сунуштар

4.      Кайсы методдор жана багыттар негизги болуп саналат

Байге фонду тиешелүү түрдө жогорудагы төрт бөлүккө бөлүнөт.

Жеңүүчүлөрдү (мыкты краудсорсерлерди) аныктоо жана акчалай сыйлыктарды тапшыруу ар бир бөлүк боюнча тапшырылат. Мыкты краудсорсерлер жалгыз бир адам же топ (коомдук документти даярдоо үчүн тобу менен иштейбиз деген каалосу барлар) болушу мүмкүн. Жогорудагы тема боюнча Фонд менен биргеликте иш алып барууүчүн жеке адам мыкты краудсорсер катары табылып, максимум 500 доллар, ал эми топ максимум 1500 доллар ала алат. Ошондой эле бөлүктөр боюнча активдүү катышуучуларга да белектер берилет.

 Мыкты краудсорсерлер - бул:

-          Краудсорсингге профессионалдуу, негиздүү, көрсөтүлгөн бөлүк боюнча инновациалык идеяларды билдирген активдүү жаран;

-          Өзүнүн идеясы үчүн мүнөздүү сунуштарды  жана көптөгөн колдоолорду алган краудсорсер. Чечим колдоолордун санына жана сапатына жараша чыгарылат;

-          Өзүнүн идеясы үчүн башка колдонуучулардан көп добуш алган краудсорсер.

Эскертүү:

·         Краудсорсинг-платформасынын катышуучулары (жеке адамдар же топтор) бир теманын бир бөлүгү боюнча же болбосо башка темалардын да дароо бардык  бөлүктөрү боюнча жеңүүчү деп табылышы мүмкүн

·         Байге фонду 2013-жылдын 10-июнуна чейин ойнотулат;

·         Акчалай сыйлыктар мыкты идеялар үчүн гана берилет;

·         Краудсорсинг платформасына тобу менен катышам дегендер Фондко келип, шарттар менен таанынышуусу керек;

·         Байге фонду мыкты краудсорсерлер(жеңүүчүлөр) табылып, конкреттүү жыйынтык алгандан кийин гана ойнолуп бүттү деп эсептелинет.

Көңүл буруңуз!!!

Биринчи этап жана краудсорсингдеги биринчи суроо – Мамлекет жана жеке ишкердик ортосундагы ɵнɵктɵштʏктʏн  Кыргызстандагы азыркы абалы?  Тапшырма – Бул өнөктөштүккө жол бербей жаткан негизги тоскоолдуктар тууралуу маалымат чогултуу.

 

 

; ; ; ; ; ; ; ;
Идея ээси Идеялар Идеяны баалоо
Как в Кыргызстане обстоят дела с государственно-частным партнерством (ГЧП)?

Как в Кыргызстане обстоят дела с государственно-частным партнерством (ГЧП)?

 

 
На сегодняшний день экономика независимого Кыргызстана во многом зависит от внешних финансовых средств, которые на протяжении 20 лет питают и держат на плаву. Наличие теневого сектора, коррупции, миграция, неудовлетворительный уровень социального положения населения, отсутствие экономического роста и развития и прочие актуальные проблемы сформировали ущербную и зависимую структуру экономики. 
Практические больше половины хозяйствующих субъектов в различных секторах экономики являются частными предпринимателями, так в 2011 году частная собственность составила 97,6%, муниципальная собств енность 1,8, а государственная собственность 0,9%. 
Если обратить внимание на субъекты хозяйствования, то в разных секторах экономики государственный сектор представляется относительно небольшим участием, что в свою очередь подтверждает о не большом участии государства в хозяйственных процессах. За 20 лет государственная собственность значительно сократилась, во всех секторах экономики доля государственных предприятий относительно небольшая, сформирован частный сектор, что свидетельствует о существовании рыночных механизмов. Возникает вопрос: насколько эффективна сложившаяся экономическая структура? 
В период с 2006 по 2010 год наблюдался негативный сальдированный финансовый результат в отдельных отраслях экономики, это подводит к такому выводу, что отдельные секторы экономики работают и развиваются неравномерно. К тому же в Кыргызстане частный сектор еще не достиг того уровня, когда может осуществлять крупные инвестиции и создавать производственные мощности. Как видно, экономика со сложившейся структурой не обладает нужными внутренними механизмами саморегулирования, самовосстановления, не способна сама прийти к равновесию и поддержать устойчивое развитие, не может справиться с социальными и экономическими задачами. 
Какова же роль государства в экономике Кыргызстана? Для определения роли государства в экономике следует обратить внимание на государственный бюджет, который в некоторой степени отражает планы государства и финансовые возможности их осуществления. Хотя указанные показатели не позволяют в полном объеме выявить точное количественное участие государства, а также предоставленные статистические данные не содержат и не отражают детальную информацию о целевом использовании бюджетных средств, можно полагать, что это позволит в общих чертах определить государственное участие в экономических процессах. 
В 2010 и 2011 годы в расходной части бюджета по степени значимости второе место после сферы образования занимает статья экономические вопросы. Учитывая развитие экономики, государственное участие ограничивается возможностями экономики страны и бюджета. Аккумулирование ресурсов посредством бюджетного механизма осуществляется за счет налоговых поступлений, это в свою очередь свидетельствует об относительно небольшой налогооблагаемой базы и слабой деловой активности в экономике, а также наличии теневой экономики. Согласно статистическим данным, уровень теневой экономики не учитывая, сельское хозяйство в 1995 году составил 1,4 млрд. сомов и 8,4% ВВП, в 2000 году 8,5 млрд. сомов и 13,1% ВВП, в 2005 году 18,1 млрд. сомов и 17,9 % ВВП, в 2010 году 42,0 млрд. сомов и 19,1% ВВП. За эти годы теневая экономика постоянно увеличивается, вместе с этим не принимаются действенные меры по легализации теневой экономики, эти средства не привлекаются и не используются в развитии экономики. Поэтому доходы государственного бюджета ограничивают широкое присутствие государства в экономике. Это позволяет сделать такой вывод, что большая часть экономической деятельности секторов экономики находится вне государственного регулирования и регулируется силами, сформировавшимися в самой теневой экономикой государства в течение длительного времени. Таким образом, об участии государства в хозяйственных процессах можно полагать, что оно ограничивается решением текущих проблем. Таким образом, финансовые возможности государственного бюджета ограничены, государство не в полной мере регулирует хозяйственные процессы.
Учитывая данную ситуацию реализация государственно-частного партнерства в Кыргызстане связано с такими вопросами: 
Насколько частный сектор финансово самодостаточен, т.е. имеет достаточные средства для участия и финансирования в ГЧП?
Насколько государство может участвовать в финансировании в ГЧП?
Будут ли привлекаться финансовые ресурсы для ГЧП международных организаций?
Данные вопросы требуют рассмотрения и изучения возможности привлечения внутренних финансовых ресурсов.
Көрсөтүү
0
0
Государственно-частное партнерство в Кыргызстане

Государственно-частное партнерство в Кыргызстане

В условиях, когда у нашего государства недостаточно средств для улучшения и развития инфраструктуры, наиболее эффективным выходом является - государственно-частное партнерство (ГЧП). Для решения данной проблемы был принят закон «О государственно-частном партнерстве в КР». ГЧП – это долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. То есть, обе стороны получают свою выгоду, но главное, что от этого выигрывает население, пользующееся впоследствии заново отстроенными или модернизированными объектами инфраструктуры.В на стоящее время данный проект находится на стадии подготовки. То есть, на стадии обсуждения, проводятся семинары, встречи, круглый стол с участием зарубежных экспертов.
Основной проблемой дальнейшего развития ГЧП может стать недостаточная информация для зарубежных бизнесменов, существующая в стране коррупция, нестабильность и частая смена правительства,чиновников из-за многопартийности парламента, а так же политизированность населения.
Көрсөтүү
0
0
Может мы начнем не с партнерства, а с проекта имеющегося нац. значение.

Может мы начнем не с партнерства, а с проекта имеющегося нац. значение.

 *Что этим я хочу сказать? Не имея стратегию по развитию Республики, как мы можем говорить о партнерстве. Само понятие партнерства означает об ответственности обеих старон. Если одна сторона не выполняет свои объязательства то и партнерству конец. Наша правительство готово к этому? 
*Что мы имеем данный момент , государство от частного сектора хочет много взять, а частный сектор скрыть свои доходы. У государство свои головные боли в котором нет места для наших проблем, они заняты лишь делением власти. Вы можете открывать любой сфере бизнес не зависимо от рода деятельности, лишь бы пла тили по их карманам и налоги чем больше тем лучше. Платя налоги мы не видим развитие. Только одно богатеющих депутатов и гос. чиновников. Это можно назвать партнерствам? Много раз слышали о поддержке предпринимателей, красивые слова, что сделан первый шаг для этого. И что нибуть поменялось, не думаю. Такая же судьба ждет и партнера. У нас развита бизнесы купи-продай, строительство, услуги. Так называемые быстрые деньги. Разве на это должны мы орентироватся. 
*А что же все таки можно сделать? Нужен как воздух сратегический проект. По какому направлению мы Кыргызстанцы будем развиватся. 
Опредилить роль частных сектаров для развитие страны. Представим что нашли. 
* И вот тогда будет ясность кто и чем будет заниматся. Когда государтво знает свои направление нам будет легко орентироватся для открытие бизнеса. Таким образом частные сектора и правительство сделают заимовыгодные сделки для развитие страны.
Көрсөтүү
0
0
Кыргызстанга чет өлкөлөр менен эл аралык мамиледеги жаңы проекттер абдан пайдалуу.

Кыргызстанга чет өлкөлөр менен эл аралык мамиледеги жаңы проекттер абдан пайдалуу.

Кыргызстанга чет өлкөлөр менен тыгыз байланышта иштөө үчүн жана башка өнүккөн мамлекеттерден артта калбоонун аракетин ишке ашыруу болуп мамлекеттик денгеелдеги проекттерди көтөрүп чыгуу болуп эсептелет.Кыргызстанга көп оорундуу "концертный центр" башкача айтканда сахна куруу керек. .Азыркы спорт сарайынан да чоң болушу зарыл.Себеби 1998 жылы 27 июльда Россиянын ырчысы Валерий Миладзе бир күндүк гостролунда спорт сарайынын орундуктары толуп сыртта дагы ошончолук эл кирбей калган.Бул көрүнүштү Россия мамлекети сынга алып өздөрүнүн останкино жаңылыктар теле берүүсүнөн көрсөткөн.Андан бери эч ка ндай чара көрүлө элек жана мындай алкакта эч ким иш алып бара элек.Бул "концертный центр" азыркы исскуства жаатындагы сахнасы бар имараттардан алда канча чоң болуп мамлекеттик стандарттка жана бүткүл дүйнөөлүк стандартка жооп бергендей болушу керек.Бул жөн гана идея. Эгер чындыгында ишке аша турган болсо имараттын кандай болушу архитекторлорго конкурс жарыяланып тандалууга тийиш.Бул проекттин келечеги абдан зор.Эгер "концертный центр" ишке ашса бара-бара гострольго келген адамдарга гастиница,тамактана турган ресторан жана ошондой элэ азыркы мамлекетибизде жокко есе болгон продюссердик центр, исскуство школу камтылаары бышык. Жаш таланттардын тандалуусуна жана өсүшүнө,өнүгүшүнө жаш ырчылардын чет өлкөлүк ырчылар менен пикир алмашуусуна чоң жардам берет. Биздин мамлекетибиздин элдери советтер союзунан берки эстрада жылдыздарына баа беришет,сыйлашат жана аларды туурап ырдаганга аракет жазашат.Бул проект биздин мамлекетке акча каражатын элэ алып келбестен арабызда айтылып келе жаткан ырчылардын санын сапатка өткөзүү проблемасын да чечиши мүмкүн.Жана ошондой элэ карапайым эл жумуш орундуктары менен камсыз болот,жүргүнчү каттамдары ачылат.Бул курулуш дордой базары сыяктуу элэ ээн териториядан башталса бара бара искусство шаарчасына айланышы мүмкүн.
Көрсөтүү
0
0
Механизмы реализации ГЧП в КР

Механизмы реализации ГЧП в КР

Механизмы реализации государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике
Ч.М. Алкадырова, к.э.н., доцент
Академия государственного управления при Президенте КР.

В 2012 году в Кыргызской Республике был принят Закон «О государственно-частном партнерстве в КР», который открывает новые возможности для Кыргызстана для реализации полномасштабной модернизации экономики и социальной сферы. Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности данной формы взаимодействия бизнеса и власти. Так как ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государ ственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий, бурное развитие многообразных форм ГЧП наблюдается во всех регионах мира. Их широкое распространение в самых разных отраслях экономики и сферах деятельности позволяют трактовать эту форму взаимодействия государства и бизнеса как характерную черту современной смешанной экономики .
Первое упоминание о ГЧП в Кыргызстане появилось в Стратегии развития страны на 2008-2011 годы. Мало, кто знает, что первый Закон КР «О государственно-частном партнерстве» был принят в мае 2009 года. Однако он не соответствовал основным критериям ГЧП и оказался нежизнеспособным. Чтобы и вновь принятый Закон не постигла незавидная судьба своего предшественника, необходимо разработать механизмы реализации данного Закона, отдельные элементы которого будут описаны ниже. 
Для населения Кыргызстана все еще присутствует стереотип, что все что делается государством (предоставление государственных услуг, управление государственной собственностью, социальное обеспечение – образование, медицинское обслуживание и проч.), это естественно, качественно и дешево. Кроме того, существует вера, что государственная собственность – это общенародная собственность и всякие попытки передачи этой собственности в частные руки воспринимаются большинством населения республики как посягательство на их, народную, собственность. В качестве аргументов против прямой и полной приватизации государственной собственности чаще всего приводят риски сокращения числа рабочих мест, удорожания коммунальных услуг, замены монополии публичных служб частной монополией . 
А что мы наблюдаем сегодня на самом деле?
На сегодняшний день в КР В Минюсте зарегистрированы 545 государственных предприятий и 48 ОАО с госдолей от 0,1 до 100 %, но фактически действуют около 200 гос. предприятий. До 2011г. все они были убыточные и только в 2011г. впервые за полгода работы от управления госпакетом акции было обеспечено поступление в бюджет 2,5 млрд. сомов дивидендов (4% от общих доходов республиканского бюджета), тогда как за 20 предыдущих лет с 1991 по 2010 год общая сумма дивидендов, поступивших от компаний с госдолей составила всего около 2,5 млрд. сомов. Данный факт свидетельствует во-первых, о неэффективной деятельности государственных предприятий, в том числе ОАО с государственно долей и во-вторых, о неэффективном управлении самого государства своими активами. Кроме того, коррупционные схемы, присутствующие в освоении бюджетных средств делает любые государственные проекты более дорогими и некачественными в исполнении. В связи с чем, привлечение частного бизнеса в инфраструктурные проекты (строительство и ремонт дорог, мостов, линий электропередач, объектов водо- и газоснабжения, коммунальных объектов), в строительство и ремонт социальных объектов (школы, дошкольные учреждения, больницы, спортивные сооружения и др.), а также передача части государственных услуг частному сектору позволит оптимизировать финансовые потоки, поставит под контроль использование бюджетных средств. 
Очевидно, в успешном осуществлении проектов в целом заинтересованы обе стороны партнерства, но в большей степени в ГЧП заинтересовано государство. Особое значение ГЧП имеет также и для экономики регионов, где на его основе возможно развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. Особое значение проекты ГЧП имеют на уровне местного самоуправления. На долю городов и поселков приходится основная нагрузка по реализации множества проектов социального значения в области образования и здравоохранения, дорожного и транспортного хозяйства, коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, водного хозяйства и водоочистных сооружений, охраны окружающей среды, жилищного строительства, энерго- и газообеспечения. При этом главная проблема, с которой сталкиваются муниципальные власти, состоит в недостатке финансовых ресурсов. Поэтому привлечение частного капитала к решению насущных социально-экономических задач на уровне местного самоуправления стало обычной практикой во всем мире.
В Кыргызской Республике имеется масштабный потенциал для развития многих форм ГЧП, однако для его практической реализации необходимо решение ряда принципиальных вопросов. Во-первых, обеим сторонам партнерских отношений следует четко осознать, что эффективное ГЧП нельзя рассматривать узко, только как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей всех уровней. Во-вторых, нужно учитывать реальные интересы обеих сторон. Конкретные механизмы партнерств, выработанные многолетним мировым опытом, создают основу для взаимовыгодного и ответственного распределения правомочий сторон, не ущемляющего интересы каждой из них. Однако возможные преимущества не реализуются сами собой, после принятия соответствующего нормативного пакета. Главное здесь - разобраться в особенностях той или иной модели взаимодействия государства и бизнеса и избежать тех проблем, которые существуют внутри данных моделей. 
Одним из сторон партнерства выступает государство. Возникает вопрос, а кто конкретно от имени государства будет партнером в реализации проектов: то или иное министерство или ведомство? ОАО с государственной долей участия (с контрольным пакетом акции)? Государственное предприятие? или какая-либо специально вновь созданная организация? 
Как уже было отмечено выше существующие государственные компании не могут гарантировать эффективность, прозрачность и открытость осуществления проектов. Поэтому предлагается для каждого Проекта создание временной Дирекции (либо Корпорации) с заключением Контракта между данной Дирекцией и частной компанией с описанием всех прав и обязательств сторон. По окончании осуществления Проекта, продолжительность которых может варьировать от нескольких лет до нескольких десятков лет, деятельность Дирекции прекращается. В зависимости, в какой сфере осуществляется Проект, в Дирекцию могут назначаться претенденты, прошедшие конкурс и попавшие в резерв кадров, осуществляемый Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве КР. Тем самым, появляются государственные топ-менеджеры, результаты деятельности которых можно оценивать по эффективности осуществления каждого Проекта. 
Эффективное партнерство реально только при условии полной ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны. Без этого, без уверенности в стабильности "правил игры" от бизнеса нельзя ожидать ничего, кроме показного интереса и формального участия в крупномасштабных проектах государства в целях самосохранения. Фактор эффективного предпринимательства при этом может быть утрачен.
Көрсөтүү
0
0
ГЧП: условия развития

ГЧП: условия развития

Социально-экономическая и политическая стабильность, устойчивое экономическое развитие - основные проблемы, волнующие граждан нашей страны. В этой связи действия, направленные на создание эффективной экономики и формирование общества, основанного на принципах справедливости, будут успешными только при условии налаживания консенсуса между сторонами, участвующими в социальных и экономических процессах. Государство и бизнес являются основными субъектами и гарантами развития общества, поэтому именно государственно-частное партнерство может стать ключом к достижению устойчивого развития Кыргызстана .Необходимо создать цивилизованную систему отношений в социально-экономической сфере по согласованию интересов субъектов для обеспечения их эффективного взаимодействия.
Көрсөтүү
0
0
ЖОЖдор аркылуу мамлекет жана жеке сектор аралык кызматташуу

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жеке секторго келечек адистерди даярдаган жогорку окуу жайлары аркылуу мамлекет жана жеке сектор арасындагы кызматташтыкты кайрадан карап чыгып өнүктүрүү керек. ЖОЖдор даярдаган продукция катары бүтүрүүчүлөр жеке сектордо канчалык "полуфабрикат" катары процесске аралашаары же болбосо ошол продукцияны сатып алган фирмалар тарабынан башынан окутуп-үйрөтүлөөрү маселе жаратпай койбойт. Мамлекеттик ЖОЖдор даярдаган адистер рынокто канчалык атаандаша алаарын, алардын Альма Матерлерден алган билими күндүн талабына канчалык жооп кайтараары көңүл бурууну талап кылат. Рыноктун шарттарына жооп бере албаган ЖОЖдор өзүлөрүнүн билим берүү системасын өзгөртүүсү керек. Мамлекеттик ЖОЖдор жана жеке сектор бир бири менен кызматташуусу бирөө даярдаган продукция экинчиси тарабынан канчалык бааланаары менен түздөн-түз байланыштуу. Тилекке каршы, келечек адистерди даярдоо сыяктуу өтө маанилүү процессте мамлекет менен жеке сектор эки айры параллелдүү сызыктар менен бара жатканы байкалууда.

Көрсөтүү
0
0
Билим берүү тармагындагы пикир келишпесстик.

Бүгункү күндө,тез арада даярдоо группасынан баштап 11 класска чейинки жеке менчик мектептерди ачуу керек.Себеби азыркы тапта эң чоң чечилбеген маселенин бири бул ата энелер менен мугалимдердин пикир келишпестиги болуп жатат.Пикир келишпестиктин себеби; мектеп, ата энелерден көп акча талап кылууда дешет.Азыркы заманда ата энелер эки түргө бөлүнүшөт:1)Балдарынын билимдүү болушун каалаган,билимдүү болушу үчүн күн түн иштеген,балдары үчүн акча каражатын аябаган.2)Балдарынын билимине анча маани бербеген,өкмөттүн ченемдүү салык суммасынан ашык төлөөгө каршы болгон,2 түргө бөлүнөт.Ушул түшүнбөстүкт үн айынан өнүгүп келе жаткан мектептер жабырланып жатат.Баласынан билимди аябаган ата энелердин укугу тебеленип жатат.Мисалы:№13 мектепте 2010 жылы кирген 1 класска кошумча төлөм төлөнгөн үчүн англис тили "Оксфорт"прогрраммасы менен сабак өтүлчү,ал эми азыр 2012 жылы кирген 1класска кошумча төлөмгө ата энелердин теңи каршы болуп,англис тили жада калса " Вершагина "программасы менен да кирген жок.1класстан 3класска чейин англис тили кирбейт дешет. Кээ бир ата энелердин гана укугу тебеленбестен,билимге умтулган балдардын да укугу тебеленип жатат.Ошондой эле 4,5жаштан баштап англис тилин окуган балдардын билими үзгүлтүкө учурап жатат. Мындай көрүнүштү менчик мектептерди ачуу менен гана жеңебиз.Бир эле көрүнүш чечилбесстен,төмөнкү жагдайлар да жөнгө салынат:Биринчиден:,өнүгүп келе жаткан мектептер өнүгө берет.Экинчиден: эки түрдүү ата энелер өз багытка ээ болот.Үчүнчүдөн :билимге умтулган балдарга эч ким тоскоолдук кылбайт.Төртүнчүдөн :эң эле чыр маселе акча маселеси боюнча ар бир ата эне өз каалаган сумманы төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот жана бири биринин каалосуна тоскоолдук жарата албайт.Бешинчиден: мугалимдердин эмгеги бааланат.

Көрсөтүү
0
0

Жарыялар

Внимание! ОТКРЫТ НАБОР НА 7 ПОТОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА».

Внимание! Объявляем набор на СУПЕР ПРОЕКТ Общественная школа «МЛК».

ВНИМАНИЕ!!!

Общественная школа "Молодые лидеры Кыргызстана" и ЮЛК

Кулактандыруу! Убакыт келди!

Внимание! Общественная школа «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА» IV поток

III Всемирный конкурс кыргызстанцев Акыл Тирек 2015

Внимание! Внимание! Внимание!

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлѳрдү кабыл алуу башталды.

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлөрдү кабыл алуу мөөнөтү узартылды.

25/06/2014 ж. саат 18:15 "Кыялымдагы Кыргызстан" долбоорунун 3-оюнун КТРКдан көрө аласыздар.

Кыялымдагы Кыргызстан 18.06.2014ж саат 18.20

Каржы сабаттуулугу боюнча коомдук лекция белгисиз бир убакытка жылдырылууда

"Коучинг. Уюштуруучулук консультациясы"

Обсуждение предстоящих мероприятий

Кѳңүл буруңуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебинин экинчи тандоосу башталды

Кыргызстандыктардын Экинчи Бʏткʏл дүйнөлүк «Акыл Тирек» жарышы

И12-апрель ишембилиги жылдырылды

Внимание! Внимание!!! Срочно!!! Срочно!!!

Конул бурунуз! "Кыялымдагы Кыргызстан" сынагына билдируулорду кабыл алуу узартылды

Жарыялар топтому

Патриотизм

маңкуртчулук жана кыргыз элинин территориялык маселелерине, улуттук тилге, тарых, маданият жана каада-салтттарына кайдыгерлик мамилени четке кагуу

Жаратмандык ишмердүүлүк

регионализм, радикализм, диний фанатизм жана улутчулдук кыймылдарын четке кагуу

Конструктивдүүлүк

максатсыз карама-каршылыктарга, кыйратуучу конкуренцияга каршы болуу;

Объективдүүлүк

каралоо, ушактоо, далилсиз маалыматтары жайылтуу жана ар кандай уюмдардын өз кызыкчылыгын көздөгөн максаттарынан алыс болуу

Профессионалдуулук

дилетантизм жана караңгы ойлорго каршы болуу

Нейтралдуулук

оппозиция жана пропозицияга бөлүнүүдөн алыс болуп, баары менен бирдей иштешүүгө даяр болуу

Өнөктөштөр

 • Радио Алмаз
 • Кыргызское радио
 • K-NEWS
 • KABAR.KG
 • МАРАЛ радио
 • Ош Шамы
 • Манас радио
 • РОСИНБАНК
 • БАКАЙ БАНК
 • ЭЛТР
 • ОТРК
 • Комитет Развития Исламской Экономики
 • Аргументы и Факты газетасы
 • радио Рекорд
 • Алиби
 • Асман пресс
 • Радио Азаттык
 • Эхо Манас
 • Манас Университети
 • Жаны агым
 • Айбат
 • Эркин тоо
 • Кереге
 • Турк эл
 • Заман
 • Жаны ордо
 • Газета
 • Саясат
 • Общественный Фонд
 • Центр развития человека САМО
 • Национальный институт стратегических исследований
 • Бир Дүйнө
 • Клуб частных инвесторов
 • Всемирный Банк
 • Финансовая компания
 • Хаятт Ридженси Бишкек
 • Человеческие ресурсы
 • Международный журнал «Деловой собеседник»
 • Центр Тренинга и Консалтинга
 • НАРЫН ИНФО
 • Ассоциация Развития Исламской Экономики, Финансов и Индустрии
 • “Sanatkg” культурно-общественный журнал
 • Журнал
 • Радио ОК
 • ВВС
 • Газета
 • Женский глянцевый журнал «Бишкекчанка»
 • Надёжный хостинг в Кыргызстане
 • Международная молодежная общественная организация «Содружество»
 • Министерство образования и науки КР
 • Центр развития Ала-Тоо