Наверх
 • 0 (312) 620921

Краудсорсинг

Кайсы методдор жана багыттар негизги боло алат

Башталыш мөөнөтү 20-04-2013

Бүтүү мөөнөтү 15-06-2013

Урматтуу Кыргызстандыктар!

Прогрессивдүү Демилгелер Фонду Улуттук краудсорсинг-платформасына“Кызматташтык Стратегиясы-2020. Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык”темасы боюнчасунуштар жыйнагын (Коомдук документ) даярдоо үчүн эксперт чөйрөсүндөгү жана илим жаатындагы адамдардан, бизнес уюмдарынын өкүлдөрүнөн жана компетенттүү жарандардан идея жана сунуштарды күтөт.

Бул тема боюнча коомдук документти иштеп чыгуудагы процесске ылайык шарттарды түзүп берүү үчүн 6 000 доллар америкалык акчасы бөлүндү.

            Жумушчу топ –  эң мыкты краудсорсерлер, чакырылган специалист жана эксперттер, юристтер жумушчу топту түзүшөт.Жумушчу топтун негизгимилдетибелгиленген тема боюнчакоомдукдокументтииштепчыгуу.

Краудсорсинг-платформасынын катышуучуларына, жарандарыбызга, юристтерге чакырылган специалист жана эксперттерге маанилүү маалымат:

!Бул тема төрт бөлүктөн түрат:

1.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык

2.      Чет өлкөлөрдүн дүйнөлүк тажрыйбасы жана практикасы

3.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн конкреттүү сунуштар

4.      Кайсы методдор жана багыттар негизги болуп саналат

Байге фонду тиешелүү түрдө жогорудагы төрт бөлүккө бөлүнөт.

Жеңүүчүлөрдү (мыкты краудсорсерлерди) аныктоо жана акчалай сыйлыктарды тапшыруу ар бир бөлүк боюнча тапшырылат. Мыкты краудсорсерлер жалгыз бир адам же топ (коомдук документти даярдоо үчүн тобу менен иштейбиз деген каалосу барлар) болушу мүмкүн. Жогорудагы тема боюнча Фонд менен биргеликте иш алып барууүчүн жеке адам мыкты краудсорсер катары табылып, максимум 500 доллар, ал эми топ максимум 1500 доллар ала алат. Ошондой эле бөлүктөр боюнча активдүү катышуучуларга да белектер берилет.

 Мыкты краудсорсерлер - бул:

-          Краудсорсингге профессионалдуу, негиздүү, көрсөтүлгөн бөлүк боюнча инновациалык идеяларды билдирген активдүү жаран;

-          Өзүнүн идеясы үчүн мүнөздүү сунуштарды  жана көптөгөн колдоолорду алган краудсорсер. Чечим колдоолордун санына жана сапатына жараша чыгарылат;

-          Өзүнүн идеясы үчүн башка колдонуучулардан көп добуш алган краудсорсер.

Эскертүү:

·         Краудсорсинг-платформасынын катышуучулары (жеке адамдар же топтор) бир теманын бир бөлүгү боюнча же болбосо башка темалардын да дароо бардык  бөлүктөрү боюнча жеңүүчү деп табылышы мүмкүн

·         Байге фонду 2013-жылдын 10-июнуна чейин ойнотулат;

·         Акчалай сыйлыктар мыкты идеялар үчүн гана берилет;

·         Краудсорсинг платформасына тобу менен катышам дегендер Фондко келип, шарттар менен таанынышуусу керек;

·         Байге фонду мыкты краудсорсерлер(жеңүүчүлөр) табылып, конкреттүү жыйынтык алгандан кийин гана ойнолуп бүттү деп эсептелинет.

Көңүл буруңуз!!!

Биринчи этап жана краудсорсингдеги биринчи суроо – Мамлекет жана жеке ишкердик ортосундагы ɵнɵктɵштʏктʏн  Кыргызстандагы азыркы абалы?  Тапшырма – Бул өнөктөштүккө жол бербей жаткан негизги тоскоолдуктар тууралуу маалымат чогултуу.

 

; ; ; ; ; ; ; ;
Идея ээси Идеялар Идеяны баалоо
Приоритетные отрасли для ГЧП

Приоритетные отрасли для ГЧП

Учитывая финансовые возможности государства и частного бизнеса, реализация ГЧП возможна на уровне муниципального и местного самоуправления, т.е. реализация проектов не требующих больших затрат и вложений. Такими направлениями могут стать водоснабжение в отдаленных селах, переработка мусора, и т.д. Для осуществления больших инфраструктурных проектов внутренних финансовы ресурсов будет недостаточно.
Кроме этого ГЧП можно реализовать в сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, образовании, туризме, науке и инновации.
Көрсөтүү
1
0
Какие методы и направления являются приоритетными?

 Какие методы и направления являются приоритетными?

В Стратегии сотрудничества -2020 ГЧП выступает одним из перспективных инструментов развития экономики. Для успешного функционирования ГЧП необходимо эффективное распределение правомочий собственности, функций, обязанностей и обязательств между представителями государственного и частного сектора. 
В настоящее время наиболее эффективным по сравнению с другими формами ГЧП при реализации инвестиционных инфраструктурных проектов является концессионное соглашение. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением имущество на основе договоренности на взаимовыгодных условиях. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на определенный срок. 
Для развития ГЧП регионы имеют большие перспективы, если государство предоставит гарантии для получения минимальной прибыли от реализации проекта, а банковские учреждения снизят снижение рисков от инвестиционного риска. Это позволит привлечь не только крупных, но и мелких инвесторов.
Методы регулирования региональной социальной инфраструктуры используются в соответствии с тенденциями и условиями экономики страны и ее регионов. Применение разнообразных методов является результатом социально - экономических изменений в обществе. 
Для развития региональной инфраструктуры в современных условиях необходимо согласованное применение административных и экономических методов.
Көрсөтүү
1
0
1.4. Электронное государство

1.4. Электронное государство

1.4. Электронное государство________________________________________Теория_________________________________
Современный миропорядок напрямую зависит от стремительного развития и распространения новых информационных и телекоммуникационных технологий сегодня приобретает характер глобальной информационной революции, которая оказывает возрастающее влияние на политику, экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы жизнедеятельности общества в рамках национальных границ и в мире в целом. Источник: Телемонд – Информационное общество (http://telemont.ru/spip.php?rubrique40).
В последнее время компь ютеризация и информатизация стало повсеместным. Для этого послужила возможность качественное принятие, хранение, обработки и передачи информации. Информационные технологии становятся неотъемлемой части общественной жизни. Они становятся базой наших знаний и автоматизируют и усиливают производство всех видов. 
История постепенно переходит к информационной эре, а общество от индустриального к информационному. 
Информационная эра (англ. Information Age, также известная как эра компьютеров или информационная эпоха (электронная эпоха)) — концептуальная идея о том, что современный век будет характеризоваться широкими возможностями для отдельных лиц свободно передавать / принимать информацию, а также мгновенным доступом, как к освоенным знаниям, так и к любой информации о планах поставленных человечеством, что было бы трудно или невозможно в предыдущие эпохи развития человечества. Источник: Википедия – Информационная эра 
Информационное общество — это стадия развития общества и экономики, для которой характерно:
• увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества
• возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте
• нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ
• создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: (а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах
• развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей
Источник: Википедия - Информационное общество 
_________________________________________Сравнение_________________________________
В Центральной Азии Кыргызстан занимает первое место по интернетизации. 
Количество пользователей сети Интернет в странах Центральной Азии (по состоянию на июнь 2010 г.):
Место Страна Население Количество пользователей Уровень проникновения
1 Кыргызстан 5 418 300 2 194 400 40%
2 Казахстан 15 460 484 5 300 000 34%
3 Узбекистан 27 865 738 4 689 000 17%
4 Таджикистан 7 487 489 700 000 9%
5 Туркменистан 4 940 916 80 400 2%
Источник: Гражданская Инициатива Интернет Политики – Приоритеты и интересы Интернет аудитории Кыргызстана (http://www.gipi.kg/archives/1073), (http://soros.kg/wp-content/uploads/2011/02/Promotank_research-on-priority-of-Internet-audience.pdf).
Большинство государственных услуг в Кыргызстане можно получить только на месте где расположено ведомства и органы. Почти во всех органах отсутствует предоставление услуги через Интернет. За каждой отдельной услугой нужно обращаться к соответствующим органам. Дело очень усложняется с пропиской, ограничивающее свободное перемещение, трудоустройство, оформление тех или иных документов и т. д., несмотря на такой скромный размер страны. К этому добавляется еще малограмотность население о порядке государственных услугах.
В нашем государстве необходимо быть юридически грамотным, чтобы получать элементарные государственные услуги (оформление паспорта, автомобиля, квартиры и т. д.). Все эти проблемы во взаимодействии между собой замораживают отношение граждан и государства. 
________________________________________Предложение______________________________
Учитывая мировую тенденцию информатизации и компьютеризации и проблемы нашего государства, пришел к выводу – нам необходимо внедрить потенциал информационных технологий в государственную структуру. 
Информационные технологии могут решить почти все выше сказанные проблемы. Необходимо создать единую базу данных, в котором будет протекать вся работа государства. 
Уже имеются зрелая основа для того чтобы перенести все госструктуры и услуги в информационные технологии и отказаться от бумажных документов, оказывать услуги и взаимодействие через Интернет. Тому говорит высокий уровень интернетизации Кыргызстана. Нам нужно создать электронное государство. 
Электронное государство (электронное правительство) — способ осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой технологии. Электронное государство подразумевает поддержку при помощи ИКТ деятельности как исполнительной власти («электронное правительство»), так и парламентских («электронный парламент») и судебных органов («электронное правосудие»). Источник: Википедия – Электронное государство 
Мое предложение – создать электронное государство.
_____________________________________Способ реализации_________________________
Если мы создадим электронное государство, то будем иметь такие положительные эффекты как:
• Экономичность. Снижение издержек на документооборот и делопроизводства.
• Экономия времени. Граждане могут взаимодействовать с государством через интернет. В выигрыше как граждане, так и государство. 
• Эффективная работа. Государственные структуры имеют доступ к общему базу данных и взаимодействует друг с другом через Интернет. 
• Минимизация. Отношение гражданского общества и государства минимизировано. 
• Прозрачность. Финансовые потоки, документооборот, кадровый состав и т. д. открыты для всех. 
• и т. д. 
Такое положение может существенно повлиять на отношение государства и частного сектора. Очень полезно и четко будет действовать на введение и отчетность бизнеса. Также существенно предотвращает коррупционные действия. 
Для этого необходимо следующие действия: 
• Создать надежное и безопасное программное обеспечение, в котором внедрены все функции государства
• Заказать и собрать надежное и безопасное аппаратное обеспечение, которое может выдержать большие нагрузки. Примерами являются сервера крупных социальных сетей: Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и т. д.
• Государственные органы будут ввести все данные, имеющиеся на бумажных документах. 
• Теперь паспорта и документы имеются в двух версиях: бумажной и электронной. Граждане могут свободно обращаться и подавать заявления в тех или иных видах на свое усмотрение. 
В России уже разрабатывают и применяют такие системы. Называется она «Единая система идентификации и аутентификации». Можете посмотреть 
Вдобавок хочу предложить новый государственный орган – многофункциональный центр, который предоставляет все государственные и муниципальные услуг, как в обычных, так и в электронных формах по принципу «Одно окно». 
Цели создания Многофункциональных центров:
• Повышение качества и доступности государственных услуг
• Снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров
• Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и межведомственной координации
• Повышение открытости и прозрачности для общества
Источник: Википедия – Многофункциональный центр 
Одно окно — это термин, обозначающий технологию предоставления услуг для граждан и бизнеса. Технология «одно окно» имеет целью снизить бремя вынужденного общения граждан и бизнеса и характеризуется тем, что оказание любых услуг концентрируется в одном месте, начиная от подачи заявления, до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа.
При использовании технологии «одно окно», от заявителя скрывается процесс межведомственного информационного обмена, заявитель перестаёт быть курьером для доставки информации о себе из одного ведомства в другое. Заявитель сдаёт один раз один минимально необходимый набор документов в одном месте, одной формы, в одну службу, одному специалисту, и далее служба самостоятельно осуществляет все процедуры согласований и оформления.
Источник: Википедия – Одно окно 
Көрсөтүү
0
1
Государственное партнерство в образований

Государственное партнерство в образований

Государственное партнерство в образований
Надо начинать с детских садов! в нашей стране их не хватает около 80% детей не посещают детские сады. частные детские образовательные учреждения очень дорогие для большинства.
Надо создавать ГЧП в образований и начать с детских садов!
Көрсөтүү
0
1
Приоритетные направления

Приоритетные направления

ГЧП можно реализовать в сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, образовании, туризме (санатории и медучреждения, учреждения отдыха и туризма), науке и инновации.

Также обработка бытовых отходов, малые и средние ГЭС, пищеперерабатывающий сектор, продвижение сельскохозяйственной продукции на различные рынки.

Для Кыргызстана региональное сотрудничество внутри Центральной Азии является важным, поэтому региональные проекты также имеют стратегическое значение.
Көрсөтүү
1
0
1.6. Эффект от государства

1.6. Эффект от государства

Государство – это форма организации общества на определенной территории. Оно существует для поддержания нормальных отношений между индивидами, поддерживает общественный порядок и обороняет собственную территорию. Собственно государство есть выражения общего национального интереса общества. В зависимости разности и многообразия интересов народов мира существуют разные государства. Российская Федерация – интересы русских и других титульных наций, США – базовые ценности своих американских граждан и т. д. 
Наша страна находится почти в кризисной состоянии. Существует комплексная проблема, которую необходима решать. Экономику нашей страны можно сравнивать с экономиками Африканских стран. ВВП на душу население в Кыргызстане составляет 1000 долл США, в то время когда средний ВВП на душу для всего стран мира около 10 000 долл США. Соседний Казахстан имеет ВВП на душу около 9 000 долл США, это говорит, что граждане Казахстана живут в 9 раз богаче нас. Из-за низкой активности экономики, стоимости рабочей силы и дефицитом спроса на них в сельских местностях вынудило миграцию населения. Наша страна имеет богатый набор проблем в разных отраслях общества: экономические, политические, культурные, сфере образования и т. д. Один из важных и основных из проблем – эффективность государства.
В нашей стране граждане глубоко натянуты в процедуры деятельности государства. Существует очень много бюрократических формальностей и преград. Эти формальности отнимают много времени граждан. Во-первых, при оформлении разного рода документов и справок граждане исполняют роль курьера, самостоятельно предоставляя о себе справки и информации различным органам. Во-вторых, такие процедуры требуют достаточного уровня правосознания. Государство не учитывает более низкую культуру правосознание населения. Такое положение дел создает хорошие условия для возникновения и процветания коррупции. Эти недостатки можно в принципе устранить!
Также наше государство потребляет огромное количество денег. ВВП нашей страны в 2012 году составила – 6,197 млрд. $, а государственный бюджет 2,258 млрд. $. Источники (http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)) и (http://stat.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=141). Значит если брать ВВП за 100%, то госбюджет равен 36,4%. Нужно заметить что страны, которые проводили либерализацию и стимулирование экономику уменьшали государственную долю в ВВП. К примеру, возьмём быстро развивающие азиатские страны плюс США: 

Страны ВВП (номинальный) Госбюджет (доходы) Доля в ВВП
Гонконг $ 243,2 млрд $ 22,9 млрд 9,4 %
Сингапур $ 318,9 млрд $ 40,53 млрд 12,7 %
США $ 15 811 млрд $ 2 902 млрд 18,4 %
КНР $ 8 358 млрд $ 1 838 млрд 22 %
Республика Корея $ 1 164 млрд $ 267,9 млрд 23 %

Источники: Википедия – Экономика Гонконга (http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Гонконга), - Экономика Сингапура (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Singapore), - Экономика США (http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_США), - Экономика Китая (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China) и Экономика Республики Кореи (http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Республики_Корея).
Большая доля государства в ВВП говорит о большой загрузке экономики посредством налогообложения. Любой вид налогов это издержка для бизнеса. Развитие экономики затормаживается, если облагать высокими процентами налогов. Экономическая политика Кыргызстана более социально ориентирована. Это говорит о том, что старая, уязвимая и т. д. часть населения живут за счет экономически активной части. Наше государство тратит существенную часть бюджета на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги и т. д. На практике видим, что образование и здравоохранение уже не оправдывают себя, не оправдывают свои затраты. Чрез мерная коррупция в этих областях и отсутствие результата это есть повод, чтобы так считать. Следствие этого возникает логичный вопрос – так почему же общество должно содержать столь неэффективные институты? Почему бы не реформировать их? 
Проблемы эффективности государства и экономики можно решить! Для этого необходимо:
• Коммерциялизировать государственные структуры
• Применить информационные технологии в госструктуре – электронное государство
• Законопроекты создаются в частном секторе и узакониваются Парламентом
• Государством создается эффективный механизм привлечения кредитов. Финансируются общественно значимые и перспективные проекты.
Каждое из них более подробно рассмотрено и обосновано в предыдущих предложениях. Эти предложения радикально отличается от существующего уклада государства. Но если хотим выйти из кризиса, то надо принимать радикальные реформы. Маленькие реформы это маленькие изменения.
Соответственно наша государство – это наша форма организации общества и оно должно выражать наши интересы. Мы в праве лучшим для нас образом определять структуры государство. Видим кризисы в деятельности отдельных структур, значит, реформируем и исправляем недостатки. Никто не вправе требовать каким оно должно быть. Пусть структура нашего государства самым радикальным образом отличается от традиционных структур других стран – самое главное эффективно оно работало и выполняло свои функции.
Көрсөтүү
0
0
Kурулуш

Менин оюмча, башка мамлекеттердин тажрыйбаларында кездешпесе да, биздин мамлекет көп кабаттуу турак-жайларды куруууда да жеке сектор менен кызматташтык түзүү жолуна барса болот. себеби учурда турак-жайга талаптын жогору болушу сектордун кирешелүүлүгүн жогорулатууда. Натыйжада депутаттарыбыз баш болуп курулуш фирмаларын иштетип,бош акчасы бар жарандар курулуш башталганда эле батирлерди сатып алып коюшуп, курулуш аяктаганда баасын көтөрүп сатуу менен пайда табышууда. Салынып бүткөн турак-жайлардын сапаты күмөн жаратууда, кокус жер титрөө боло турган болсо Түркиянын 1999-жылкы кебетесин кийип кал абыз деген коркунуч бар. Экинчи жагынан коом арасында коррупциянын негизинде арендага берилген жерлерге законсуз түрдө имараттар түшүп шаарыбыздын архитектурасын бузуп жаткандыгы айтылууда. 
Мамлекетибиздин каржы мүмкүнчүлүктөрү жоктугу белгилүү, бирок Түркиянын тажрыйбасын колдонуу менен учурда мигранттарыбыздын которгон каражаттарын 100%дык мамлекеттик гарантия,орточо пайыздык пайда берүү менен бириктирип пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар.Бул бир жагынан бюджетке киреше алып келсе, экинчиден автоунаа, үй-эмеректери сыяктуу керектөө товарларын импортоого жумшалып жаткан мигранттарыбыздын каражаттарын аз да болсо максаттуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк бермек, үчүнчүдөн тургундарыбыз закондуу,пландуу түрдө салынган, сапатуу турак-жайларга ээ болмок.

Көрсөтүү
0
0
Кампютерлештирүү жаңы техналогияны колдонуу.

Мамлекетибиздин өкмөттүк структуурасынын иштөө системасына жаңы техналогиянын программаларын киргизүү.

Көрсөтүү
0
0

Жарыялар

Внимание! ОТКРЫТ НАБОР НА 7 ПОТОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА».

Внимание! Объявляем набор на СУПЕР ПРОЕКТ Общественная школа «МЛК».

ВНИМАНИЕ!!!

Общественная школа "Молодые лидеры Кыргызстана" и ЮЛК

Кулактандыруу! Убакыт келди!

Внимание! Общественная школа «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА» IV поток

III Всемирный конкурс кыргызстанцев Акыл Тирек 2015

Внимание! Внимание! Внимание!

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлѳрдү кабыл алуу башталды.

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлөрдү кабыл алуу мөөнөтү узартылды.

25/06/2014 ж. саат 18:15 "Кыялымдагы Кыргызстан" долбоорунун 3-оюнун КТРКдан көрө аласыздар.

Кыялымдагы Кыргызстан 18.06.2014ж саат 18.20

Каржы сабаттуулугу боюнча коомдук лекция белгисиз бир убакытка жылдырылууда

"Коучинг. Уюштуруучулук консультациясы"

Обсуждение предстоящих мероприятий

Кѳңүл буруңуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебинин экинчи тандоосу башталды

Кыргызстандыктардын Экинчи Бʏткʏл дүйнөлүк «Акыл Тирек» жарышы

И12-апрель ишембилиги жылдырылды

Внимание! Внимание!!! Срочно!!! Срочно!!!

Конул бурунуз! "Кыялымдагы Кыргызстан" сынагына билдируулорду кабыл алуу узартылды

Жарыялар топтому

Патриотизм

маңкуртчулук жана кыргыз элинин территориялык маселелерине, улуттук тилге, тарых, маданият жана каада-салтттарына кайдыгерлик мамилени четке кагуу

Жаратмандык ишмердүүлүк

регионализм, радикализм, диний фанатизм жана улутчулдук кыймылдарын четке кагуу

Конструктивдүүлүк

максатсыз карама-каршылыктарга, кыйратуучу конкуренцияга каршы болуу;

Объективдүүлүк

каралоо, ушактоо, далилсиз маалыматтары жайылтуу жана ар кандай уюмдардын өз кызыкчылыгын көздөгөн максаттарынан алыс болуу

Профессионалдуулук

дилетантизм жана караңгы ойлорго каршы болуу

Нейтралдуулук

оппозиция жана пропозицияга бөлүнүүдөн алыс болуп, баары менен бирдей иштешүүгө даяр болуу

Өнөктөштөр

 • Радио Алмаз
 • Кыргызское радио
 • K-NEWS
 • KABAR.KG
 • МАРАЛ радио
 • Ош Шамы
 • Манас радио
 • РОСИНБАНК
 • БАКАЙ БАНК
 • ЭЛТР
 • ОТРК
 • Комитет Развития Исламской Экономики
 • Аргументы и Факты газетасы
 • радио Рекорд
 • Алиби
 • Асман пресс
 • Радио Азаттык
 • Эхо Манас
 • Манас Университети
 • Жаны агым
 • Айбат
 • Эркин тоо
 • Кереге
 • Турк эл
 • Заман
 • Жаны ордо
 • Газета
 • Саясат
 • Общественный Фонд
 • Центр развития человека САМО
 • Национальный институт стратегических исследований
 • Бир Дүйнө
 • Клуб частных инвесторов
 • Всемирный Банк
 • Финансовая компания
 • Хаятт Ридженси Бишкек
 • Человеческие ресурсы
 • Международный журнал «Деловой собеседник»
 • Центр Тренинга и Консалтинга
 • НАРЫН ИНФО
 • Ассоциация Развития Исламской Экономики, Финансов и Индустрии
 • “Sanatkg” культурно-общественный журнал
 • Журнал
 • Радио ОК
 • ВВС
 • Газета
 • Женский глянцевый журнал «Бишкекчанка»
 • Надёжный хостинг в Кыргызстане
 • Международная молодежная общественная организация «Содружество»
 • Министерство образования и науки КР
 • Центр развития Ала-Тоо