Наверх
 • 0 (312) 620921

Краудсорсинг

Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн конкреттүү сунуштар

Башталыш мөөнөтү 20-04-2013

Бүтүү мөөнөтү 15-06-2013

Урматтуу Кыргызстандыктар!

Прогрессивдүү Демилгелер Фонду Улуттук краудсорсинг-платформасына“Кызматташтык Стратегиясы-2020. Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык”темасы боюнчасунуштар жыйнагын (Коомдук документ) даярдоо үчүн эксперт чөйрөсүндөгү жана илим жаатындагы адамдардан, бизнес уюмдарынын өкүлдөрүнөн жана компетенттүү жарандардан идея жана сунуштарды күтөт.

Бул тема боюнча коомдук документти иштеп чыгуудагы процесске ылайык шарттарды түзүп берүү үчүн 6 000 доллар америкалык акчасы бөлүндү.

            Жумушчу топ –  эң мыкты краудсорсерлер, чакырылган специалист жана эксперттер, юристтер жумушчу топту түзүшөт.Жумушчу топтун негизгимилдетибелгиленген тема боюнчакоомдукдокументтииштепчыгуу.

Краудсорсинг-платформасынын катышуучуларына, жарандарыбызга, юристтерге чакырылган специалист жана эксперттерге маанилүү маалымат:

!Бул тема төрт бөлүктөн түрат:

1.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтык

2.      Чет өлкөлөрдүн дүйнөлүк тажрыйбасы жана практикасы

3.      Кыргызстандагы мамлекет жана ишкердик ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн конкреттүү сунуштар

4.      Кайсы методдор жана багыттар негизги болуп саналат

Байге фонду тиешелүү түрдө жогорудагы төрт бөлүккө бөлүнөт.

Жеңүүчүлөрдү (мыкты краудсорсерлерди) аныктоо жана акчалай сыйлыктарды тапшыруу ар бир бөлүк боюнча тапшырылат. Мыкты краудсорсерлер жалгыз бир адам же топ (коомдук документти даярдоо үчүн тобу менен иштейбиз деген каалосу барлар) болушу мүмкүн. Жогорудагы тема боюнча Фонд менен биргеликте иш алып барууүчүн жеке адам мыкты краудсорсер катары табылып, максимум 500 доллар, ал эми топ максимум 1500 доллар ала алат. Ошондой эле бөлүктөр боюнча активдүү катышуучуларга да белектер берилет.

 Мыкты краудсорсерлер - бул:

-          Краудсорсингге профессионалдуу, негиздүү, көрсөтүлгөн бөлүк боюнча инновациалык идеяларды билдирген активдүү жаран;

-          Өзүнүн идеясы үчүн мүнөздүү сунуштарды  жана көптөгөн колдоолорду алган краудсорсер. Чечим колдоолордун санына жана сапатына жараша чыгарылат;

-          Өзүнүн идеясы үчүн башка колдонуучулардан көп добуш алган краудсорсер.

Эскертүү:

·         Краудсорсинг-платформасынын катышуучулары (жеке адамдар же топтор) бир теманын бир бөлүгү боюнча же болбосо башка темалардын да дароо бардык  бөлүктөрү боюнча жеңүүчү деп табылышы мүмкүн

·         Байге фонду 2013-жылдын 10-июнуна чейин ойнотулат;

·         Акчалай сыйлыктар мыкты идеялар үчүн гана берилет;

·         Краудсорсинг платформасына тобу менен катышам дегендер Фондко келип, шарттар менен таанынышуусу керек;

·         Байге фонду мыкты краудсорсерлер(жеңүүчүлөр) табылып, конкреттүү жыйынтык алгандан кийин гана ойнолуп бүттү деп эсептелинет.

Көңүл буруңуз!!!

Биринчи этап жана краудсорсингдеги биринчи суроо – Мамлекет жана жеке ишкердик ортосундагы ɵнɵктɵштʏктʏн  Кыргызстандагы азыркы абалы?  Тапшырма – Бул өнөктөштүккө жол бербей жаткан негизги тоскоолдуктар тууралуу маалымат чогултуу.

 

 
; ; ; ; ; ; ; ; ;
Идея ээси Идеялар Идеяны баалоо
Предложения по улучшению ГЧП

Предложения по улучшению ГЧП

Во всех секторах экономики требуется формирование инфраструктуры рынка и отрасли
Взаимное недоверие и противоречивость интересов бизнеса и государства на сегодняшний день является серьезным препятствием развитию экономики. Поэтому в ГЧП будет уместно «умеренное» лидерство государства. Таким образом, надо сперва определить возможные формы сотрудничества государства и бизнеса по ГЧП, также

 Необходимо добиться прозрачности в отношениях власти и бизнеса и повышения уровня доверия
 Решить проблемы неэффективности и не прозрачности судебной системы (частная собствен ность должна быть защищена законом)
 Снизить риск ведения частного бизнеса
 Улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Кыргызстана
 Привлечь зарубежных инвесторов в ГЧП
Көрсөтүү
0
0
Центр развития ГЧП

Центр развития ГЧП

 Для успешного проведения государственного и частного предпринимательства нужно создать орган который будет координировать и управлять процесс партнерства, то есть от предоставления информации и консультации до проведения закупок и.т.д. Для этого можно создать центр развития ГЧП, как во многих зарубежных странах. Но для то чтобы центр работал эффективно и во благо государства и общества очень важно наделять их следующими функциями:

Центру нужна политическая поддержка, для обретения возможности действовать. 

Процесс от отбора проекта до государственных закупок долж но быть прозрачным. Факторы, порождающие коррупцию, могут подвергнуть опасности работоспособность Центра развития ГЧП или могут создать ситуацию, когда решения принимаются без участия Центра развития ГЧП. 

Должна быть четкая координация внутри государственного сектора для предоставления достаточной информации. А также все государственные органы должны быть нацелены на совместное с Центром регулирование проектов ГЧП. 


Успешное проведение политики ГЧП хороший шанс государства Кыргызской Республики завоевать доверие населения и частного сектора. Для этого данный процесс должен быть максимально прозрачным и справедливым. Вовлечение коррупции приведет к неэффективности и к негативным результатам.
 

 

Көрсөтүү
0
0
ГЧП в Кыргызстане

ГЧП в Кыргызстане

Для определения приоритетных направлений для ГЧП необходим план развития страны, который вполне позволит учитывать и согласовать интересы государства, частного бизнеса и общества. 
Также выработка политики государства для ГЧП по приоритетным направлениям.
Необходимо провести исследования для внедрения ГЧП в Кыргызстане
Көрсөтүү
0
0
Конкретные предложения по улучшению ГЧП в Кыргызстане.

Конкретные предложения по улучшению ГЧП в Кыргызстане.

Опираясь на мировой опыт зарубежных стран, считаю целесообразным создать у нас в Кыргызстане агентство государственно-частного партнерства (ГЧП). Во избежание государственных затрат, необходимо агентство ГЧП открыть при Министерстве экономики и антимонопольной политики КР. Также по всей республике в органах местного самоуправления (ОМСУ) назначить представителей агентства и предоставить им полномочия заключать договора с представителями частного сектора, по реализации инфраструктурных проектов на региональном уровне. 
Основной задачей агентства будет: привлечение, ор ганизация, управление и регулирование.
Для привлечения частного капитала агентству необходимо будет организовать крупномасштабную пиар компанию с помощью СМИ и интернет сайтов, где нужно будет четко и грамотно изложить задачи данного проекта. Для организации проекта большое значение имеет определение наиболее приоритетных отраслей применения ГЧП. Необходимо обеспечить прозрачность проведения тендеров. Надо будет до минимума сократить бумажную волокиту.
Эта программа может сыграть большую роль в улучшении инфраструктуры и повышения уровня жизни населения в регионах республики. В большинстве селах до сих пор не решается проблема водоснабжения и канализаций. Отсутствуют медицинские оборудования и диагностические центры. В некоторых селах нет дошкольных и подготовительных учреждений. Несмотря на то, что являемся аграрным государством, в регионах до сих пор не организованы пункты агро и вет сервиса для предоставления технических (трактора, комбайны, сеялки и т.д.) и рабочих услуг населению. Все эти проблемы можно будет решить с помощью привлечения частного сектора и организации ГЧП. В свою очередь, частный предприниматель, таким образом, может расширить свой бизнес за счет предоставляемых услуг населению. В малых городах республики существуют такие же проблемы в развитии инфраструктуры, водоснабжение и канализационные системы устарели и требуют модернизации, не хватает современных медицинских оборудований, забитые государственные дошкольные учреждения и т.д. В масштабе республики в качестве проектов ГЧП могут стать строительство и эксплуатация автомагистралей, реконструкция и обновление инфраструктуры энергетической отрасли, строительство мусороперерабатывающих заводов, строительство и реконструкция больниц, а также строительство современного диагностического центра. Для эффективности работы агентства необходимо все возникшие вопросы решать внутри правительства, тем самым оградить ее от политики парламента.
Көрсөтүү
0
0
Предложения

Предложения

Для успешного внедрения ГЧП необходимо активное участие и сотрудничество государственных органов таких как министерства, бизнесмены и научные центры или же исследовательская группа, которая должна изучить международный опыт и провести исследования по определению приоритетных направлений и препятствий реализации ГЧП в Кыргызстане. Соответствующие органы по реализации ГЧП должны разработать несколько проектов и представить для обсуждения обществу или же организовать Форум с участием соответствующих органов по ГЧП и бизнесменами, где и обсудили бы основные направления партнерства. Кроме этого н е только органы управления деятельности ГЧП, но и соответствующие отделы министерств должны участвовать в определении направлений по ГЧП, разработке предложений.
Көрсөтүү
0
0
1.2. Государственный заем

1.2. Государственный заем

 Теория
В обществе существуют общественные блага, которое необходимо содержать: дороги, сети и коммуникации, уборки мусора, коммунальные работы, оборона и безопасность, общественный порядок, социальные программы и т. д. Такие работы, которые невозможно или очень трудно организовать их продажу как товар. 
Общественные блага совсем не похожи на частные блага, практически невозможно организовать их продажу: индивиды с удовольствием пользуются эффектами общественных благ, но избегают за них платить (эффект безбилетника) – источник: википедия – общественные блага.
Кром е того существуют большие проекты, которое необходимо реализовать (ГЭС, Железные и автомобильные дороги и т. д.) – но в то же время эти проекты не по силу отдельным гражданам и организациям. 
Именно такие проекты и общественные блага выполняет и обеспечивает государство. Источниками финансирования у государства являются: налоговая служба, таможенная служба и другие услуги государства. Можете посмотреть источники дохода госбюджета Кыргызстана на сайте Центрального казначейства Минфина КР (http://www.kazna.gov.kg/index.php/ispolnenie-byudzheta/otchety-ob-ispolnenii-byudzheta).
В целом государственные доходы в большинстве у нас формируется за счет население самой страны, по схеме забирается с кармана населения и опять возвращается населению. Чтобы экономика росла, нужен приток капитала. Самым эффективным способом привлечение капитала в страну – государственный заем и привлечение инвестиции. Лучше всего это получается у государства. 
Преимущества:
• Доверие кредиторов и инвесторов больше к государству, чем частному сектору
• Государство может привлечь существенно большой капитал, чем любой другой частный сектор
• Кредиты, выдаваемые государству имеют очень низкие проценты
Частный сектор может увеличивать обращения денежных масс в стране, но только посредством кредита коммерческих банков. Увеличение денежной массы равна с процентными ставками. Можно сказать, что денежная масса увеличивается и за счет денежных переводов трудовых мигрантов, который приблизительно составляет 800 мл долларов в год. Но при импорте и экспорте деньги вывозятся за пределы страны: экспорт – 2,327 млрд. долл., а импорт – 3,71 млрд. долл. (в 2011) (Википедия – Киргизия/экономика/внешняя торговля http://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизия#.D0.AD.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D0.B0).
Сравнение 
В Кыргызстане государство содержит ряд бюджетных организаций, социальных программ и вовлекает иностранные инвестиции в крупные проекты в сфере энергетики, горной добыче и др. 
Например: инвестиции в течение 5 лет – 2013 – 2017 годы в КР составляет 10,768 миллиардов $, в энергетику вливаются 4,98 миллиардов, горному сектору – 3,13, транспорт и коммуникации – 2,13 и т. д. Наглядно и подробно здесь (http://www.knews.kg/ru/infografika/27679/). 
Наше государство в последнее время стало больше получать кредиты, увеличились заработные платы работников бюджетных организаций, расход стал значительно больше, чем доход. Источники: (http://www.knews.kg/ru/politics/27361/) и (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151474202056282&set=pb.124546901281.-2207520000.1366988380.&type=3&theater). 
Предложение
Нам важен увеличение денежной массы в стране, а соответственно и ВВП. Насколько мы поняли из выше сказанного, самым эффективным способом является государственный заем. Госзаймы это эффективный механизм поддержания и развитие экономики. Процентные ставки гост займов существенно ниже, чем процентных ставок частного сектора. Поэтому импортирующим инструментом капитала в страну должно стать государство. Кредиты нужно погашать и платить проценты, поэтому госзаймы должны идти на осуществление крупных и перспективных проектов. Содержание бюджетных организаций, сопрограмм и т. д. нужно из внутренних своих источников (налоги, госпошлины, доходы госпредприятий и т. д.). 
Во всех развитых странах импортерами капитала являются в основном государство. В государственные облигации США инвестирована почти 16 779 млрд долл по состоянию 18го апреля 2013года (https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_долг_США). Есть только проблема образования государственной долговой ямы. Но в целом население выигрывает больше! В основном все развитые страны традиционно имеют большие госдолги – можете наглядно увидеть (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_debt_percent_gdp_world_map.PNG?uselang=ru). 
Возможно, по этим принципам сегодня Кыргызстан занимает много кредитов.
Мое предложение – создать эффективный механизм привлечение кредитов государства. 
Способ реализации
Думаю, наше государство делает успехи в сфере привлечение иностранных инвестиций. В частности различные соглашения в области энергетики, горной добычи и т. д. 
Для нас нужно привлечение капитала:
• с помощью улучшением законодательной базы
• успешной презентацией инвест проектов 
• стабильность и безопасность, гарантированная государством
Но помимо всего сказанного важнейшим моментом является создание и выпуск государственных ценных бумаг. Необходимо размещать гособлигации в мировых высоколиквидных биржах. Государству необходимо создать непрерывно работающий механизм привлечение денежных средств. Этими функциями может заниматься министерство финансов КР, создав отделение или агентство. Думаю также кроме минфина может заниматься этим НБКР.
Көрсөтүү
0
0
1.3. Коммерциализация государственных услуг и коррупция

1.3. Коммерциализация государственных услуг и коррупция

 ________________________________________Теория___________________________
Для того чтобы персонал эффективно работал, существует в основном три метода мотивации: жесткий контроль, материальное заинтересованность и общественное признание. Здесь жесткий контроль – кнут, а материальное заинтересованность и общественное признание – пряник. Производство работы не может успешно продвигаться, если применить только пряник или кнут. 
Все коммерческие организации самостоятельны и успешно развиваются. Основным мотивом деятельности владельцев организации – получение прибыли. В условиях конку ренции руководители чтобы выжить на рынке и увеличивать прибыль изобретают различные оптимальные формы организации и мотивации своих сотрудников. 
Если анализировать работы всех участников общественного производства, то самым слабым звеном оказывается государства. Почему я так думаю? Совершенно ясно – дефицит товаров и очередь людей возникает или при чрезмерной успешной организации, в силу своих принципиально новых товаров и услуг, вызывая такое явление или при неспособности организацией справиться своими функциями.
В самом широком смысле, коррупция – злоупотребление должностным положением. Основной причиной коррупции является невозможность получение дохода персонала от своих выполненных работ. Это касается всем как руководителям, так и подчиненным. Сама коррупция является ответом жесткости и слабой приспособленности «громоздкой» системы государства на быстро меняющейся среды общества. Коррупция представляет гибкость против жесткости административного управления. Следовательно, можно сделать вывод, что у наиболее коррумпированных стран система государства и административное управление наиболее жестко и наименее приспособлено условиям и требованиям текущего общества. 
_____________________________________Сравнение____________________________
В нашем государстве почти во всех бюджетных организациях сотрудники получают взятки. Это отчасти возникает из-за плохой дисциплины, отсутствие жесткого контроля, недобросовестности сотрудников и т. д. Но все эти факторы не определяющие, даже в самой оптимальной организации и контроля персонала рано или поздно возникает коррупция. 
Коррупция в Кыргызстане концентрирована в основном в тех местах, где происходит взаимодействие граждан и сотрудников бюджетных организации. Следовательно, из ветвей власти самый большой диапазон (граница) коррупции протекает в правительстве, посредством его отдельных ведомств и органов:
• ГАИ
• ГТС
• ГНС
• ГРС
• Все бюджетные организации и т. д.
Причинами такого явление служит:
• Не просвещенность и низкая правовая культура населения
• Не прозрачность структуры государства и его процессы
• Слабый контроль со стороны гражданского общества 
Внизу дан индекс восприятие коррупции в разных странах мира. Источник: Википедия – Коррупция (http://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция).
Рис. Индекс восприятия коррупции в разных странах мира по данным Transparency International, 2010 год. 
Кыргызстан занимал 164 место из 178 стран по индексу восприятия коррупции в 2010 году. Согласитесь почти последнее место!? Источник: Википедия – Индекс восприятия коррупции (http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_восприятия_коррупции).
____________________________________Предложение_____________________________
Учитывая выше сказанное, я решил, что большинство государственных услуг нужно передать частному сектору, а государству на первое время можно оставить за собой право мониторинга. Государственные услуги должны платиться тому персоналу, который обслуживает клиента. Соответственно, зарплата персонала тоже формируется от оказанных услуг.
Необходимо 2 и более одинаковых ведомств и органов, которые будут оказывать одинаковые услуги. Это поможет избежать монополии на услуги и способствует конкуренции. 
Преимущества: 
• Материальный стимул ведомства и отдельных его должностных лиц. Добросовестность и доброжелательность. 
• Наличие конкуренции. Поможет постоянно улучшать качество оказание услуг и упрощать и оптимизировать свою структуру
• Отсутствие монополии. Граждане свободно выбирают, кому обратиться.
• Самостоятельность. Как частное организация будет финансировать себя и отсутствие финансирование со стороны государства. 
• Минимизация взаимодействие государства и гражданского общества. 
Мое предложение – делегировать и коммерциализировать государственные услуги. 
____________________________Способ реализации______________________
Наше государство состоит из:
1. Президент КР:
- Аппарат Президента
• Советники Президента
• Пресс-секретарь Президента
• Помощники Президента
• Секретариат Совета обороны
• Отдел внешней политики
• Отдел государственного и территориального управления и кадровой работы
• Отдел правового обеспечения
• Отдел судебной реформы и законности
• Отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития
• Отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом. 
• Отдел социальной политики
• Отдел по работе с обращениями граждан 
• Отдел информационной политики
• Канцелярия
- Комиссии при Президенте
• Секретариат Комиссии по государственным наградам
• Секретариат Комиссии по вопросам гражданства
• Секретариат Комиссии по вопросам помилования
• Комиссия по развитию исторической науки
- Советы при Президенте
• Совет обороны
• Информация Совета обороны
• Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики
• Совет по судебной реформе
• Общественный экспертный совет по вопросам развития образования
• Общественный экспертный совет по вопросам межэтнического, межконфессионального развития
2. Правительство КР:
- Кабинет министров:
• Аппарат правительства
• Министерство иностранных дел
• Министерство обороны
• Министерство внутренних дел
• Министерство юстиции
• Министерство финансов
• Министерство экономики
• Министерство сельского хозяйства и мелиорации 
• Министерство транспорта и коммуникации
• Министерство чрезвычайных ситуаций
• Министерство энергетики и промышленности
• Министерство образования и науки
• Министерство здравоохранения
• Министерство культуры, информации и туризма
• Министерство труда, миграции и молодежи
• Министерство социального развития
- Государственный комитет:
• Государственный комитет национальной безопасности
• Антикоррупционный комитет
- Государственные агентства (ГА):
• ГА охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР
• ГА связи при ПКР
• ГА физической культуры и спорта при ПКР
• ГА архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР
• ГА по геологии и минеральным ресурсам при ПКР
• ГА антимонопольного регулирования при ПКР
• ГА по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при ПКР
- Фонды:
• Фонд государственных материальных резервов при ПКР
• Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР
• Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР
- Инспекции:
• Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
• Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР
- Государственные службы (ГС):
• ГС исполнения наказаний при ПКР
• Г налоговая С при ПКР
• Г таможенная С при ПКР
• ГС регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР
• Г регистрационная С при ПКР
• ГС по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР (финансовая полиция) 
• ГС финансовой разведки при ПКР
• ГС интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
• ГС по контролю наркотиков при ПКР
• Г пограничная С
- Государственные органы, учреждения и организации: 
• Социальный фонд КР
• Высшая аттестационная комиссия КР
• Национальный институт стратегических исследований КР
• Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад 
3. Жогорку Кенеш: 
- Фракции
• Ата-Журт
• СДПК
• Ар-Намыс
• Республика
• Ата Мекен
- Комитеты
• Комитет по правам человека, конституционному законодательству и государственному устройству
• Комитет по судебно-правовым вопросам и законности
• Комитет по обороне и безопасности
• Комитет по международным делам
• Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию
• Комитет по образованию, науке, культуре и спорту
• Комитет по социальной политике
• Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию
• Комитет по транспорту, коммуникации, архитектуре и строительству
• Комитет по экономической и фискальной политике
• Комитет по Регламенту Жогорку Кенеша и депутатской этике
• Комитет по бюджету и финансам
• Комитет по законности, правопорядку и борьбе с преступностью
• Комитет по противодействию коррупции
• Архив комитетов Жогорку Кенеша V созыва до 2012 года
- Аппарат
4. Центральные органы:
• Верховный суд КР
• Военный суд КР
• Генеральная прокуратура КР
• Счетная палата КР
• Государственная кадровая служба КР
• Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР
• Национальный статистический комитет КР 
• Национальная комиссия по государственному языку при Президенте КР
• Национальный банк КР
• Национальная академия наук КР
• Агентство развития и инвестирования сообществ КР
• Торгово-промышленная палата КР 
• Федерация профсоюзов КР
Источники: сайты Правительства КР (http://www.gov.kg/?cat=4), государственных информационных ресурсов КР (http://www.okmot.kg/links.html), Президента КР (http://www.prezident.kg/ru/apparat_prezidenta/) и Жогорку Кенеша (http://www.kenesh.kg/RU/Folders/17-Struktura_ZHK.aspx).
Насколько не было хорошо оптимизирована и прозрачна система государства, скажем, даже отсутствует коррупция – но все равно система будет отставать, и проявлять свои недостатки. Вера только на способности отдельных лидеров страны, начальников госорганов и ведомств, их добросовестность – это великое заблуждение! Такое уже было когда строили советские социалистические страны. Искусственность и человеческий фактор не может устоять против фундаментальных законов природы. Центральное управление – это не естественно! В нем нет место на свободы и творчество, а последние требует децентрализацию и самостоятельность.
Государственный сектор в ВВП страны занимает около 35,5 % (http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал))( http://www.knews.kg/ru/politics/27361/). Поэтому судьба госуправления столь важна для общества. 
Что если искусственность и централизованность государства заменим естественному и децентрализованному? Что если естественные законы природы и экономики впустим в систему государство? Что если сделаем государство автономно функционирующей – также эффективно и естественно как гражданский оборот?
Для этого необходимы следующие действия:
• Все существующие органы, ведомства, агентства, службы, комитеты, министерства и т. д., то есть отдельно выделенные организации являются обособленными и самостоятельными. В своей деятельности эти организации извлекают прибыль. 
• Подчинение тех или иных организаций по отношению друг к другу находиться в текущем установленном порядке государства.
• Все граждане имеют право сформировывать любые формы государственной организации. Но полномочие могут иметь только после того как компетентный орган наделил властью.
• Выборы и наделение полномочие всех видов организации будут проходить в виде тендера: несколько гражданских объединений будут представлять свои программы и размер бюджета. (Например: если создается государственная налоговая служба, то объединения будет представлять свои схемы улучшения управления, программы развития налогообложения, размер бюджета, качества оказания услуги и т. д.) Победившим в тендере будет считаться то объединение, которое предлагает самую лучшую программу и меньший бюджет. 
• Действует определенный срок работы всех организаций. У каждой может быть свой различный срок в зависимости от специфики организации. После окончание срока снова объявляется тендер. 
• Самыми высшими органами являются Президент КР, Правительство КР, Жогорку Кенеш и другие Центральные органы, которые под своими подчинениями имеют целый ряд ведомств и организаций.
• Эти высшие органы объявляют тендеры и уполномочивают победившего объединения.
• Свою очередь на высшие органы тоже проводятся тендеры, которые свойственны всем органам.
• На высшие органы тех или иных лидеров с их командой выбирают и уполномочивают граждане страны. 
Такое положение может исключить коррупции в государстве в целом и способствовать рыночному, автономному развитию государственной структуры. Исключается произвольность выбора высших руководителей, начальников и их действия. Начинает действовать рыночные законы в государственных структурах.
Преимущества данной системы:
• Все органы хозяйственно обособлены. Это повышает государственную гибкость и приспособленность.
• Конкуренция. Улучшается управление, качество услуг и снижение издержек.
• Команда. Органы создаются из творческих людей.
• Прибыль. Извлечение прибыли делает госорганы столь же эффективной, как и частные. 
• Рыночные законы. Будут вымирать ненужные структуры. 
• И другие.

Внимание: Законодательная власть и система образования являются очень значимыми процессами в обществе. Поэтому они рассматриваются в отдельных темах.
Көрсөтүү
0
0
1.5. Улучшение взаимодействия законодательной власти и граждан

1.5. Улучшение взаимодействия законодательной власти и граждан

 _______________________________________Теория_____________________________
Государство представляет собой организацию общества, в лице их политических систем на определенной территории. Современная государственная власть многих стран мира разделена на три ветви: законодательная, исполнительная и судебная. 
Собственно государство должно обеспечивает комфортабельного проживания своих граждан. Для этого оно выполняет в основном две основные функции: внутренняя и внешняя. 
Внутренние функции государства:
• Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление правовых н орм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина.
• Политическая функция — обеспечение политической стабильности, выработка программно-стратегических целей и задач развития общества.
• Организаторская функция — упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за исполнением законов, координация деятельности всех субъектов политической системы.
• Экономическая функция — организация, координация и регулирование экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания стимулов экономической активности, осуществления санкций.
• Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта.
• Экологическая функция — гарантирование человеку здоровой среды обитания, установление режима природопользования.
• Культурная функция — создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование открытого информационного пространства, формирование государственной культурной политики.
• Образовательная функция — деятельность по обеспечению демократизации образования, его непрерывности и качественности, предоставлению людям равных возможностей получения образования.
Внешние функции государства:
• Внешнеполитическая функция — развитие дипломатических отношений между государствами, заключение международных договоров, участие в международных организациях.
• Функция обеспечения национальной безопасности — поддержание достаточного уровня обороноспособности общества, защита территориальной целостности, суверенитета и безопасности государства.
• Функция поддержания мирового порядка — участие в развитии системы международных отношений, деятельность по предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем человечества.
• Функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической, культурной и других сферах с другими государствами.
Также проводится разделение между:
• деятельностью по выработке политических решений и деятельностью по выполнению этих решений —государственному управлению.
Источник: Википедия – Государство (https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство).
Весь порядок внутренней и внешней политики государства определяет законодательная власть посредством утверждение правительства, утверждением бюджета страны, ратификацией международных соглашений и договоров, объявление войны и наконец, самое главное – принятием законов.
Философская оценка. В общественной жизни протекает внутренние и внешние противоречия. Внутренние противоречия олицетворяет стабильность и общественный порядок, сильные традиционные устои и морально-нравственные нормы, культурные ценности и выражаются такими философскими категориями как закономерность, необходимость, сохранение и т. д. Внешнее противоречие олицетворяет инновации и реформы, новаторстве в культуре и творчество, создание определенных активных общественных и коммерческих объединений и выражаются такими философскими категориями как явление, случайность, возможность, изменение и т. д. Внутренне противоречие назовем – формой, а внешнее противоречие – содержанием. 
Диалектика формы и содержания такова. Форма стабильна и направлена на организацию содержания, придает ему порядок и ясность. Содержание же наоборот преобладает и доминирует в изменении и не стабилен, склонен к разнородности и беспорядку. 
Во время противоречие содержание начинает изменяться, а форма сохраняться, затормаживая процесс изменения. Внутренние элементы содержания разнородны, поэтому изменяются не одинаково, некоторые медленнее, а другие быстрее. Старый порядок взаимодействия элементов, то есть форма не дает полноценному реализацию и самовыражению элементам. В результате возникает конфликтная ситуация между элементами. Когда окончательно начинает замораживаться деятельность всех элементов, то они начинают осознавать настоящее положение дел и дружно изучать и принимать по изученным проблемам новый порядок взаимодействие. Острота конфликта выражает уровень зрелости и близости к переходу к новому и высшему. В конце концов, когда форма становится окончательным тормозом в изменении содержания, из за своей природы, то последний начинает преобразовывать первую – этот процесс называется по-разному снятие, отрицание, скачок, разрешение противоречие и т. д. Таким образом, происходит переход от старой формы к новой. 
Более интересное происходит при новой форме. Все элементы начинают полной мере самореализовывать себя, а новый порядок игры будет полной или почти полной мере отвечать требованиям и условиям элементов. Сама новая форма это новый оптимальный облик измененного содержания. Новая форма будет учитывать все условия содержания. Таким образом, новая форма будет интенсивно способствовать изменению содержания, само изменение будет идти более быстрыми темпами. Можно сказать, форма может, как замедлять, так и ускорять изменение. 
Проблема только в нахождении точки торможения формой содержания. 
Диалектика формы и содержания протекает в неживой, живой природе и в обществе. 
Государство представляет консервативную часть общества и базируется на нем. Гражданское общество более мобильна, представляет собой прогрессивную часть общества и содержит государства. По сути, государство – форма, а гражданское общество – содержание. Поэтому во всей истории развитие и инновации в общество в основном приносит гражданское общество.
Один из ярких примеров – создание Федеральной резервной системы США банкирами. 
Экономическая оценка. Производство является фундаментальной частью общественной жизни и обеспечивает жизнедеятельность всех его участников. Производство определяет, в частности политическую и духовную сферы. Предприниматели и работники, занятые производством вовлечены в постоянную конкуренцию. Это делает необходимым постоянное изучение рынка. Изучавшие рынок граждане лучше, чем чиновники и руководители государственных органов знают состояние экономики и общества. Занятость производителей в различных отраслях и долгая практика хорошо показывает те или иные недостатки и проблемы отраслей. Кроме этого предприниматели более мотивированы в улучшение общественного благосостояние.
Сама огромная структура государства и слабой приспособленности к быстро меняющейся реальности делает его менее эффективной, а от отдельных руководителей и начальников гост органа мало что может зависеть. Руководители, занятые в гост управление и не участвующие в производстве недостаточно могут знать сущность проблем общественной жизни. Поэтому лучшими экспертами общественной жизни являются сами граждане. 
_________________________________________Сравнение________________________
Проведем общий обзор законодательной власти нашей страны. Законодательная власть в нашей стране принадлежит парламенту – Жогорку Кенеш (ЖК). Новая Конституция, принятая 2010 году существенно изменила роль Жогорку Кенеша. Раньше Парламент служил инструментом узаконения власти одного человека – Президента. При прежней власти (до революции) полномочия по определению вектора развития страны и утверждения стратегических документов развития принадлежали исключительно Президенту КР. По новой Конституции Парламент получил возможности определять форму конституционного устройства, формировать исполнительную власть, судебный корпус и другие конституционные органы. По новой конституции полномочия и функции парламента существенно изменились. Более подробно (http://www.kenesh.kg/RU/Articles/13920-Strategiya_razvitiya_ZHogorku_Kenesha_Kyrgyzskoj_Respubliki_do_2016_goda.aspx).
В основном законы, принимаемые Парламентом, инициируются народными депутатами ЖК и Правительством. Источники (http://www.kenesh.kg/RU/Folders/40-Dvizhenie_zakonoproektov.aspx) и (http://www.kenesh.kg/lawprojects/mainmenu.aspx?uilang=rus). Из принятых законов можно достаточно обоснованно судить и сказать о работе ЖК. Принимаемые законы являются малозначимые для общества. В основном принимаются законы-поправки, дополнения или исправления слов, написанные не правильно в законе. Из этих поправок лучше не станет для общества. В то время остро стоят проблемы образования, коррупции, кризис государственных услуг и т. д. во-первых. И во-вторых, большинство законов инициируются депутатами. Некоторые депутаты подняли даже такие абсурдные законопроекты как: О национализации закрытого акционерного общества «Пятый канал» (http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=17768,0), О внесении изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики (http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=38421,0) и О запрете выезда не замужним девушкам за границы (http://www.paruskg.info/2012/06/09/64506) и (http://rus.kg/news/policy/3259-deputat-zapretit-vyezd-za-granicu-nezamuzhnim-devushkam.html). 
В многообразии общественной жизни и их отдельных проблемах должны разбираться соответствующие эксперты своих отраслей. Народные депутаты не могут быть знатоками во всех вопросах. Принятие законопроектов в различных отраслях депутатами может привести к необоснованным и неквалифицированным решениям. Более того некоторые «неосторожные» законопроекты могут и вовсе причинить вред обществу. Поэтому столь важные функции предоставлять депутатам большой риск. 
______________________________________Предложение_____________________________
Важно заметить, что наша страна многого добилась в парламентской демократии и ушла далеко от авторитарной формы правления. Это нужно считать успехом. Но если будем учитывать теорию и текущее положение законодательной власти, то можно предложить следующее. 
Так как граждане занятые производством имеют лучшие представление в тех или иных проблемах и решениях. Более того, гражданское общество является движущей силой. Законы не должны инициироваться сотрудниками законодательной власти – народными депутатами. Законопроекты должны создаваться и инициироваться самими гражданами в лице гражданских объединений, ученых советов и теми, кому насущны тот или иной порядок. Такое положение будет показывать потребность на те или иные законы. Правильно будет, если свои проблемы определяют и указывают сами хозяева этих проблем, а не предоставлять делать посторонним и некомпетентным. 
Парламент должен принимать инициативы (законопроекты) населения и рассматривать, не противоречит ли они другим уже принятым. 
Такой механизм в явном и неявном виде существует в США, где крупные компании, бизнес объединения и гражданское общество продвигают свои общие интересы. Процесс называется лоббирование. Закон не должен быть мертвой, но всегда должен развиваться. 
Преимущества: 
• Принимается актуальные законопроекты с точки зрения гражданского общества
• Исключается произвольность Жогорку Кенеша
• Законодательная власть становится более гибким 
• Жогорку Кенеш станет общей площадкой решение стратегических вопросов
Мое предложение – законопроекты инициируются экспертами гражданского общества и правительства, а Парламент проверяет и принимает. 
__________________________________Способ реализации_______________________
При осуществлении данного предложения Парламент останется все же самым главным институтом общественности и будет сформировывать общественный порядок. Изменится только роль депутатов, а Парламент станет не инициатором, но консерватором. Консерватор в положительном смысле. Тем институтом, который будет принимать инициативы и интересы отдельных граждан и социальных групп с учетом общих. При этом придерживаясь уже временно проверенных и надежных традиций и порядков. Такое положение о Парламенте предполагается закономерностью самой общественной жизни (см. теорию).
Для осуществления данного предложения нужно:
• Информирование широкого круга общественности о праве участия в законотворчестве
• Граждане могут и вправе создавать законопроекты 
• Законопроекты не создаются и не продвигаются депутатами ЖК
• Парламент – депутаты будут рассматривать на отсутствие противоречие принимаемых законов уже существующими и принимают их
• Выполняет функции главного надзорного органа за выполнением законов
• Является органом коллективного принятия особо крупных законопроектов и их решений
Көрсөтүү
0
0
Предложения

Предложения

 Для реализации ГЧП необходимо:

создать основы сотрудничества власти и бизнеса, для улучшения инвестиционного климата

привлечение иностранных инвесторов к проектам по ГЧП

Государство участвуя в таких проектах должно выступать как гарантом законности и стабильности, тем самым снижая риски и неопределенность.
Көрсөтүү
0
0

Жарыялар

Внимание! ОТКРЫТ НАБОР НА 7 ПОТОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА».

Внимание! Объявляем набор на СУПЕР ПРОЕКТ Общественная школа «МЛК».

ВНИМАНИЕ!!!

Общественная школа "Молодые лидеры Кыргызстана" и ЮЛК

Кулактандыруу! Убакыт келди!

Внимание! Общественная школа «ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ КЫРГЫЗСТАНА» IV поток

III Всемирный конкурс кыргызстанцев Акыл Тирек 2015

Внимание! Внимание! Внимание!

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлѳрдү кабыл алуу башталды.

Көнүл бурунуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебине билдирүүлөрдү кабыл алуу мөөнөтү узартылды.

25/06/2014 ж. саат 18:15 "Кыялымдагы Кыргызстан" долбоорунун 3-оюнун КТРКдан көрө аласыздар.

Кыялымдагы Кыргызстан 18.06.2014ж саат 18.20

Каржы сабаттуулугу боюнча коомдук лекция белгисиз бир убакытка жылдырылууда

"Коучинг. Уюштуруучулук консультациясы"

Обсуждение предстоящих мероприятий

Кѳңүл буруңуз! «Кыргызстандын жаш лидерлери» коомдук мектебинин экинчи тандоосу башталды

Кыргызстандыктардын Экинчи Бʏткʏл дүйнөлүк «Акыл Тирек» жарышы

И12-апрель ишембилиги жылдырылды

Внимание! Внимание!!! Срочно!!! Срочно!!!

Конул бурунуз! "Кыялымдагы Кыргызстан" сынагына билдируулорду кабыл алуу узартылды

Жарыялар топтому

Патриотизм

маңкуртчулук жана кыргыз элинин территориялык маселелерине, улуттук тилге, тарых, маданият жана каада-салтттарына кайдыгерлик мамилени четке кагуу

Жаратмандык ишмердүүлүк

регионализм, радикализм, диний фанатизм жана улутчулдук кыймылдарын четке кагуу

Конструктивдүүлүк

максатсыз карама-каршылыктарга, кыйратуучу конкуренцияга каршы болуу;

Объективдүүлүк

каралоо, ушактоо, далилсиз маалыматтары жайылтуу жана ар кандай уюмдардын өз кызыкчылыгын көздөгөн максаттарынан алыс болуу

Профессионалдуулук

дилетантизм жана караңгы ойлорго каршы болуу

Нейтралдуулук

оппозиция жана пропозицияга бөлүнүүдөн алыс болуп, баары менен бирдей иштешүүгө даяр болуу

Өнөктөштөр

 • Радио Алмаз
 • Кыргызское радио
 • K-NEWS
 • KABAR.KG
 • МАРАЛ радио
 • Ош Шамы
 • Манас радио
 • РОСИНБАНК
 • БАКАЙ БАНК
 • ЭЛТР
 • ОТРК
 • Комитет Развития Исламской Экономики
 • Аргументы и Факты газетасы
 • радио Рекорд
 • Алиби
 • Асман пресс
 • Радио Азаттык
 • Эхо Манас
 • Манас Университети
 • Жаны агым
 • Айбат
 • Эркин тоо
 • Кереге
 • Турк эл
 • Заман
 • Жаны ордо
 • Газета
 • Саясат
 • Общественный Фонд
 • Центр развития человека САМО
 • Национальный институт стратегических исследований
 • Бир Дүйнө
 • Клуб частных инвесторов
 • Всемирный Банк
 • Финансовая компания
 • Хаятт Ридженси Бишкек
 • Человеческие ресурсы
 • Международный журнал «Деловой собеседник»
 • Центр Тренинга и Консалтинга
 • НАРЫН ИНФО
 • Ассоциация Развития Исламской Экономики, Финансов и Индустрии
 • “Sanatkg” культурно-общественный журнал
 • Журнал
 • Радио ОК
 • ВВС
 • Газета
 • Женский глянцевый журнал «Бишкекчанка»
 • Надёжный хостинг в Кыргызстане
 • Международная молодежная общественная организация «Содружество»
 • Министерство образования и науки КР
 • Центр развития Ала-Тоо